Ομιλίες

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται  επιλεγμένες ομιλίες του Βουλευτή στα πλαίσια του βασικού κοινοβουλευτικού του έργου.

Ημερ.
Θέμα
Πρακτικά
Ομιλίες (βίντεο)
10/03/2015
Διεκδίκηση οφειλόµενων αποζηµιώσεων, επανορθώσεων, της αποπληρωµής του αναγκαστικού κατοχικού δανείου και της επιστροφής των κλεµµένων αρχαιολογικών θησαυρών.
πρακτικά
βίντεο
20/03/2015
Συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ρυθµίσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας»
πρακτικά
βίντεο
06/04/2015
Συζήτηση και λήψη απόφασης «για την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των Μνηµονίων και της επιτήρησης και για κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή και την υλοποίηση των Μνηµονίων»
πρακτικά
βίντεο
24/04/2015
Συζήτηση επί της αρχής, του άρθρου και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της από 20 Απριλίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη µεταφορά ταµειακών διαθεσίµων
των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος»
πρακτικά
βίντεο
12/05/2015
Συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α΄35)»
πρακτικά
βίντεο
13/05/2015
Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α' 35)»
πρακτικά
βίντεο
15/06/2015
Συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις»,
πρακτικά
βίντεο
15/07/2015
Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)»
πρακτικά
βίντεο
14/08/2015
Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης
πρακτικά
βίντεο
06/10/2015
Προγραμματικές δηλώσεις του Βουλευτή κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στην Ολομέλεια της Κυβέρνησης
πρακτικά
βίντεο
15/10/2015
Ομιλία του Βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στην ολομέλεια της Βουλής για τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων»
πρακτικά
βίντεο
16/10/2015
Ομιλία του Βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημήτρη Κ. Καμμένου στην ολομέλεια της Βουλής για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων»
πρακτικά
βίντεο
21/10/2015
Ομιλία του Βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στην ολομέλεια της Βουλής για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης Αποκλειστικού Δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής Αμοιβαίου Στοιχήματος επί Ιπποδρομιών για περίοδο 20 ετών και άλλες διατάξεις» στις 21-10-2015
πρακτικά
βίντεο
09/11/2015
Ομιλία του Βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στην ολομέλεια της Βουλής για τη συζήτηση και ψήφιση της πρότασης «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής ( Μέρος Β΄)» στις 09-11-2015
πρακτικά
βίντεο
11/11/2015
Ομιλία του Βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στην ολομέλεια της Βουλής για τη συζήτηση και ψήφιση του Σ/Ν : «Για την κύρωση του ισολογισμού και του απολογισμού του οικονομικού έτους 2013»
πρακτικά
βίντεο
18/11/2015
1η Ομιλία του Βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στην Oλομέλεια της Βουλής για:
«1. μόνη συζήτηση και έγκριση του Απολογισμού των Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2014
2.μόνη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προύπολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2016
3.λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Ζ΄ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση της βουλευτικής αποζημείωσης»
πρακτικά
βίντεο
18/11/2015
2η Ομιλία του Βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στην Oλομέλεια της Βουλής για:
«1. μόνη συζήτηση και έγκριση του Απολογισμού των Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2014
2.μόνη συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Προύπολογισμού Δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2016
3.λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Ζ΄ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση της βουλευτικής αποζημείωσης»
πρακτικά
βίντεο
19/11/2015
Ομιλία του Βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στην Oλομέλεια της Βουλής για την ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών " Επείγουσες ρυθμίσεις για τη συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων"
πρακτικά
βίντεο
24/11/2015
Ομιλία του Βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στην Oλομέλεια της Βουλής για τη συζήτηση και ψήφιση του νομοθετικού έργου
πρακτικά
βίντεο
01/12/2015
1η Εισήγηση του Βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στην Oλομέλεια της Βουλής για μόνη συζήτηση και ψήφιση επί του σχεδίου νόμου "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016"
πρακτικά
βίντεο
05/12/2015
2η Εισήγηση του Βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στην Oλομέλεια της Βουλής για την ψήφιση επί του σχεδίου νόμου "Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016"
πρακτικά
βίντεο
15/12/2015
Εισήγηση του Βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Κ. Καμμένου στην Oλομέλεια της Βουλής για την ψήφιση επί του σχεδίου νόμου "Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες μισθολογικές διατάξεις"
πρακτικά
βίντεο
18/12/2015
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος συμμετείχε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στην επίκαιρη επερώτηση στις 18-12-15 σχετικά με το εάν είναι " ο Πρωθυπουργός διατεθειμμένος να καταπολεμήσει τη διαφθορά που βρίσκεται " στα σπλάχνα της κυβέρνησης του".
πρακτικά
βίντεο
15/01/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος συμμετείχε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στην επίκαιρη επερώτηση αρμοδιότητας του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα:" Έργα Μεταφοράς και Έργα Phasing"
πρακτικά
βίντεο
29/01/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου " Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας βάσει οδηγιών"
πρακτικά
βίντεο
29/01/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε για δεύτερη φορά (δευτερολογία) στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου " Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας βάσει οδηγιών"
πρακτικά
βίντεο
26/02/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος συμμετείχε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στην επίκαιρη επερώτηση αρμοδιότητας του Υπουργού Οικονομικών,με θέμα:"την άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών να αποκαλύψει τους μεγαλοοφειλέτες άνω του 1 εκατ. Ευρώ που εντάχθηκαν με την χαριστική Π.Ν.Π. στη ρύθμιση των 100 δόσεων"
πρακτικά
βίντεο
03/03/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου "Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις "
πρακτικά
βίντεο
17/03/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου "Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπιγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπιγκ και άλλες διατάξεις "
πρακτικά
βίντεο
22/03/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις. "
πρακτικά
βίντεο
31/03/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις "
πρακτικά
βίντεο
01/04/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου "Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις"
πρακτικά
βίντεο
15/04/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 68 παρ. 2 του Συντάγματος και 144 επ. του Κανονισμού της Βουλής, επί της προτάσεως που κατέθεσαν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας και οι Βουλευτές του κόμματός του και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Παναγιώτης (Πάνος) Καμμένος και οι Βουλευτές του κόμματός του, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, σχετικά με τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων καθώς και των ιδιοκτητριών εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας.
πρακτικά
βίντεο
09/05/2016
Ο Βουλευτής Β' Πειραιά κ. Δημήτριος Κ. Καμμένος τοποθετήθηκε στη συζήτηση Ολομέλειας για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Μητέρας.
πρακτικά
βίντεο
21/05/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις"
πρακτικά
βίντεο
25/05/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου "Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις"
πρακτικά
βίντεο
13/06/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος συμμετείχε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στην επίκαιρη επερώτηση αρμοδιότητας του Υπουργού Οικονομικών με θέμα "Ζητήματα λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων και μηχανισμών για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής"
πρακτικά
βίντεο
15/06/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου "Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις"
πρακτικά
βίντεο
28/06/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφορίων για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού"
πρακτικά
βίντεο
06/07/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου " Κύρωση της Απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το Σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης "
πρακτικά
βίντεο
25/07/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου " Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις"
πρακτικά
βίντεο
27/07/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ"
πρακτικά
βίντεο
01/09/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου "Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις"
πρακτικά
βίντεο
21/09/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου «Κύρωση της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19.07.2016 Τροποποιητικής Σύμβασης και ρύθμιση λοιπών συναφών θεμάτων»
πρακτικά
βίντεο
30/09/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος συμμετείχε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στην επίκαιρη επερώτηση αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών και Οικονομικών, με θέμα «Ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου για το μεταναστευτικό μπροστά στον υπαρκτό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης της Συμφωνίας Ε.Ε - Τουρκίας»
πρακτικά
βίντεο
18/10/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
πρακτικά
βίντεο
03/11/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης»
πρακτικά
βίντεο
06/12/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»
πρακτικά
βίντεο
16/12/2016
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.»
πρακτικά
βίντεο
28/03/2017
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως για σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος και τα άρθρα 153 και επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του ν. 3126/2003 "Ποινική Ευθύνη των Υπουργών", όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3961/2011,
πρακτικά
βίντεο
29/03/2017
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις»
πρακτικά
βίντεο
27/04/2017
Ο Βουλευτής Β΄Πειραιά Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου «Εξωδικαστικός μηχανισμός στήριξης οφειλών επιχειρήσεων»
πρακτικά
βίντεο
05/07/2017
Ο Η' Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια στη συζήτηση επί του Πορίσματος Παπαντωνίου, στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων εξοπλιστικών
πρακτικά
βίντεο
27/07/2017
Ο Η' Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»
πρακτικά
βίντεο
22/09/2017
Ο Η' Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων Δημήτριος Κ. Καμμένος συμμετείχε ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στην επίκαιρη επερώτηση αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα «Εγκληματική ολιγωρία στην αντιμετώπιση της Οικολογικής Καταστροφής στον Σαρωνικό»
πρακτικά
βίντεο
04/10/2017
Ο Η' Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής»
πρακτικά
βίντεο
13/11/2017
Ο Η' Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων Δημήτριος Κ. Καμμένος εισηγήθηκε στην Ολομέλεια για τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων»
πρακτικά
βίντεο

Close